La percepció dels nens i nenes residents a Espanya sobre els nens i nenes d'origen estranger

Fecha: 
14/10/2010

La immigració és un tema d'actualitat en diversos àmbits. L'escolar és un d'ells i, per això mateix, l'informe “Save the Children: Migraciones” analitza la visió dels nens i nenes residents a Espanya sobre els d'origen estranger. Mitjançant qüestionaris i enquestes, així com anàlisis de dades obtingudes en el treball de camp, presenta conclusions esperançadores: la immigració, per als nens, no és més que un entre molts factors a l'hora d'elaborar la imatge d'un company o companya de classe.
Save the Children és una organització que, des del 2005, treballa per la protecció dels drets dels nens afectats per processos migratoris, tant en el seu país d’origen com en el de destinació, a més de sensibilitzar la població sobre aquesta realitat. L’estudi “Save the Children: Migracions” analitza la percepció dels nens i nenes residents a Espanya sobre el nens d’origen estranger.

En aquest estudi s’avalua la importància de la categoria immigrant/estranger respecte a altres factors identificatius en el moment de crear una representació d’un nen per part d’un altre. Així mateix, es proposa descobrir si existeixen diferències de percepció en funció de la nacionalitat, el gènere, l’edat, la classe social, les característiques del lloc de residència i l’estructura laboral de la zona o bé si la noció d’estranger és comuna i sòlida, amb un mateix significat més enllà de les particularitats de cada nen.

Per elaborar l’informe, es van seguir dues línies de treball: d’una banda, l’observació de dades recollides mitjançant qüestionaris i enquestes; de l’altra, l’anàlisi de la informació obtinguda en grups de discussió i altres mitjans de contacte directe. El treball de camp es va realitzar en tres comunitats autònomes diferents: Catalunya (Barcelona), Madrid i Comunitat Valenciana (València).

Conclou que la percepció que els nens tenen dels seus companys immigrants no s’elabora a partir de la seva nacionalitat, sinó que depèn de molts altres factors, de manera que es dóna a les relacions un matís individual i no generalitzat. Tot i així, destaca que hi ha una minoria de nens que sí que consideren central la nacionalitat o l’origen ètnic, i que en construeix una actitud en conseqüència; aquest comportament és menys important en edats inferiors. Així, doncs, en general, els nens mantenen relacions individuals, de nen a nen, i no de nen a col·lectiu.
L’edat és un factor que cal tenir en compte. A mesura que els nens creixen, la percepció de la idea d‘immigrant s’aguditza. Cal destacar que els grups de secundària tenen percepcions una mica més negatives que els de primària.

D’altra banda, el gènere és un aspecte on es poden observar diferències: les nenes responen de manera més positiva que els nens davant d’estrangers. Tot i no poder-ne extreure una conclusió definitiva, es presenten algunes hipòtesis. Una d’elles és que les nenes solen tenir una actitud més relacional i, per tant, és més fàcil que s’obrin davant de nens immigrants.

Per últim, cal considerar les percepcions dels adults que envolten els nens. El món adult té una influència clara i directa en les idees i percepcions dels nens. Les figures d’autoritat solen ser adults –familiars directes, mestres o tutors, per exemple. Cada família té una manera diferent de tractar el fenomen migratori que transmet als seus fills: en conseqüència, cada nen viu la situació de forma diferent. És important considerar aquest aspecte, doncs, en alguns casos, aquest tipus d’ensenyament s’imparteix de forma inconscient.

Hi ha alguns arguments populars sobre el tema de la immigració que poden fer que els nens en tinguin una concepció errònia. El discurs de la integració, per exemple, manté que “els que vénen de fora” s’han d’assimilar al medi escolar, tot deixant tota la responsabilitat en mans dels nens immigrants quan hauria de ser un esforç bidireccional.

L’informe també tracta amb claredat els estereotips associats a cada nacionalitat o a la posició socioeconòmica típicament atribuïda a les famílies immigrants, entre altres temes d’interès.

Referència bibliogràfica

La percepción de los niños y niñas residentes en España sobre los niños y niñas de origen extranjero. Save the Children. 2009 [accés 13 d’octubre 2010]. Disponible a: http://www.savethechildren.es/docs/Ficheros/341/save_the_children_migraciones.pdf