Informe mundial sobre prevenció de lesions en els nens

Informe mundial sobre prevenció de lesions en els nens
Fecha: 
23/02/2009

Cada dia més de 2.000 nens i adolescents moren com a conseqüència d'alguna lesió que es podria haver evitat. Aquest informe conjunt de l'OMS/UNICEF revisa la situació actual de les cinc causes més importants de les lesions no intencionades: accidents de trànsit, ofegament per immersió, cremades, caigudes i enverinament. Per a cadascuna es descriu la seva dimensió, les seves característiques i extensió. Desenvolupa amb especial detall una revisió sistemàtica de les intervencions preventives que s'han posat en marxa al món per als 5 tipus de lesions infantils. Per a cada cas s'han formulat recomanacions concretes dirigides a la prevenció efectiva. L'informe tanca amb un capítol de conclusions que concreta 11 missatges generals i recomanacions específiques.
Context

Les lesions en els nens són un problema mundial de salut pública que està creixent. Centenars de milers de nens moren cada any per lesions o violència i milions d’altres nens sofreixen les conseqüències de lesions no fatals. Per a cada àrea de lesions infantils existeixen mesures de resultats contrastats per reduir tant la probabilitat com la severitat de les lesions. Tanmateix, les mesures de prevenció així com els compromisos polítics, en aquesta línia, romanen encara en nivells molt baixos de desenvolupament i desplegament.


El 2005, l’Organització Mundial de la Salut (l’OMS) i la UNICEF van llançar un cridat per un esforç major i més ampli a nivell mundial per prevenir les lesions infantils. El 2006 l’OMS va posar en marxa el seu pla d’acció sobre les lesions infantils per als deu anys següents. Aquest pla va definir objectius, activitats i resultats esperats en les lesions infantils, de manera que cobria un ventall d’actuació que incloïa dades, investigació, prevenció, serveis, generació de capacitats i promoció.

Aquest informe, elaborat conjuntament per l’OMS i la UNICEF, reuneix tot el que se sap fins ara sobre els diferents tipus de lesions infantils i com prevenir-los. Alhora, reconeix que encara existeixen buits importants de coneixement. El report amplia i reforça les àrees d’acció posades en marxa en el "cridat a l’acció" de l’any 2005.

Objectius

 • Incrementar la preocupació sobre la magnitud, els factors de risc i l’impacte de les lesions infantils a nivell mundial.
 • Dirigir l’atenció cap a la prevenció de les lesions en els nens i donar a conèixer el que se sap sobre l’efectivitat de les estratègies d’intervenció.
 • Fer recomanacions que puguin ser implantades per tots els països per reduir les lesions infantils de forma efectiva.

Metodologia

El desenvolupament d’aquest informe va ser liderat per un Comitè Assessor i per un Consell Editorial al llarg d’un període de 3 anys. Basat en les directrius delineades pel Consell Editorial, cada capítol de l’informe va ser escrit per 2 o 3 autors treballant amb un petit equip d’experts de diferents parts del món. Prop de 200 professionals de diversos sectors i de totes les regions del món van proporcionar continguts per a l’informe.

Els exemples de bones pràctiques que es descriuen a cadascun dels capítols i les subsegüents recomanacions s’han basat en la rigorosa evidència científica identificada i en "literatura grisa" (tesis doctorals, estudis en fase de desenvolupament, reports acadèmics, etc.) quan ha estat necessari. L’evidència identificada en la literatura es va classificar com: efectiva, prometedora, evidència insuficient, inefectiva o potencialment perillosa. Els estudis aleatoris controlats i els estudis de cas-control van ser considerats com l’estàndard de referència (gold estàndard). Els estudis en els quals la metodologia va ser robusta, però la seva aplicació es va limitar a uns quants països desenvolupats, es van classificar com a prometedors. En els casos en els quals l’evidència va ser clara i la intervenció no va funcionar o va generar conseqüències negatives es van classificar com a inefectius o perillosos respectivament. Per a nombroses intervencions dirigides a la prevenció de lesions infantils, l’evidència disponible és insuficient.

Els esborranys van ser revisats des de quatre grups de revisió organitzats a través de les oficines regionals de l’OMS, implicant experts locals i agents governamentals, entre d’altres.

S’ha estimat que les recomanacions d’aquest informe seràn vàlides fins al 2018, moment en què s’iniciarà una revisió del document.

Resultats

Els resultats de l’informe s’estructuren en set capítols, cada un d’ells amb resultats d’elevat interès.

CAPÍTOL 1

Les lesions infantils en context: La primera secció dibuixa l’escenari general, examina per què les lesions infantils són un tema important, com aquest tema es relaciona amb altres preocupacions al voltant de la infantesa i per què hi ha una urgència d’intervenció. La segona secció examina les principals característiques del problema: els múltiples tipus i les causes de lesions en els nens, i l’associació entre lesions i edat, gènere i rang de factors socioeconòmics. La tercera secció busca posar de manifest que les lesions infantils són previsibles. Descriu els principis de la prevenció de lesions, els tipus d’aproximacions que són reeixides i el problema d’adaptar intervencions provades com a reeixides, en contexts diferents. A més, es desenvolupa una discussió sobre el cost i la relació cost-efectivitat de les intervencions dirigides a prevenir les lesions infantils. L’apartat final resumeix alguns dels obstacles en aquest camp i les fórmules per superar-los.

CAPÍTOL 2

Lesions relacionades amb el trànsit a les carreteres: examina els tipus i les característiques de les lesions per accidents de trànsit per a diferents tipus d’usuaris de carreteres entre nens amb edats compreses entre els 0 i 17 anys, així com els seus factors de risc.

CAPÍTOL 3

Ofegament per immersió: Aquest capítol descriu la magnitud del fenomen de l’ofegament per immersió al voltant del món en termes de morts, morbiditat i discapacitat, fent ressaltar l’elevada probabilitat que la importància d’aquest problema continua essent significativament subestimada. Resumeix els factors de risc i els factors protectors i presenta els diversos tipus d’estratègies de prevenció, tant provades com prometedores. El capítol conclou amb recomanacions i subratlla que afrontar seriosament aquest tipus de lesió infantil clarament previsible ha de ser una prioritat.

CAPÍTOL 4

Cremades: Aquest capítol descriu el que se sap en l’actualitat sobre les cremades en els nens, com prevenir-les i curar-les. Resumeix l’epidemiologia i els factors de risc. Comenta en detall les intervencions tant provades com prometedores. El capítol conclou amb una relació d’intervencions recomanades i una descripció de les àrees on és més necessària la investigació.

CAPÍTOL 5

Caigudes: Aquest capítol es focalitza en la prevenció caigudes no intencionades en la infantesa, a través d’una aproximació des de la perspectiva de la salut pública. La dimensió i les característiques del problema es descriuen inicialment i es revisen els tipus d’exposició que estan associats amb el risc d’aquest tipus de lesions. S’examina tant l’efectivitat com la relació cost-efectivitat de les estratègies d’intervenció per prevenir aquest tipus de lesions i les seves conseqüències. Finalment, es fa una consideració especial sobre com les estratègies de prevenció més prometedores poden ser implantades a gran escala de forma reeixida.

CAPÍTOL 6

Enverinament: El capítol es centra en els casos d’enverinament agut entre nens, predominantment de caràcter no intencionat. L’anàlisi cobreix l’extensió i la naturalesa de l’enverinament, els factors de risc i les mesures d’intervenció que poden ser emprades per prevenir l’enverinament o mitigar les seves conseqüències. El capítol no aprofundeix en les modalitats d’enverinament crònic tals com al plom o  pesats, contaminació de l’aire a l’interior de la llar o altres efectes de l’exposició repetida i prolongada a agents tòxics. Així mateix, s’han exclòs les reaccions al·lèrgiques. El tema de les mossegades de serps, un problema important en algunes parts del món, també  és comentat.

CAPÍTOL 7

Conclusions i recomanacions: Vegem-les a continuació.

Conclusió:

L’informe finalitza amb el capítol 7, en el qual es resumeixen les conclusions de l’estudi en 11 grans missatges, cadascun dels quals és comentat de forma específica:

  1. Les lesions infantils són un problema major de salut pública.
  2. Les lesions afecten de forma directa la supervivència dels nens.
  3. Els nens són més susceptibles a les lesions.
  4. Les lesions dels nens es poden preveure.
  5. El cost de no fer res és inacceptable.
  6. Pocs països tenen bones dades sobre les lesions infantils.
  7. La investigació sobre les lesions infantils és limitada.
  8. Hi ha molt pocs professionals implicats en la prevenció de les lesions infantils.
  9. Les lesions infantils són responsabilitat de molts sectors.
  10. La prevenció de les lesions infantils és insuficient.
  11. És necessari crear i mantenir un elevat nivell de preocupació.

Finalment, s’hi inclou un apartat d’accions recomanades i un altre en el qual s’aprofundeix sobre el trasllat de les recomanacions a la realitat.

L’informe va acompanyat d’un ampli volum de referències i d’un extens annex de taules i anàlisis estadístiques que il·lustren tots els resultats comentats.


Referencia bibliográfica

Peden, M., et al. World report on child injury prevention. World Health Organization. 2008 [18 de febrer de 2009] Disponible a: http://www.who.int/violence_injury_prevention/child/injury/world_report/en/index.html