Estudi sobre hàbits segurs en l'ús de les TIC per part de nens i adolescents i e-confiança dels pares

Fecha: 
04/10/2009

Són inqüestionables les oportunitats de realització personal, social i cultural que la tecnologia ofereix a nens i a adolescents; tanmateix, la manca de regulació imperant a la xarxa els exposa a determinats riscs que convé tenir en compte. Al següent informe els autors ofereixen una anàlisi exhaustiva de la seguretat en els seus hàbits d'ús d'Internet i de la confiança que en ells dipositen pares i mares.
Les generacions que han crescut en l’eclosió i el desenvolupament ple de les tecnologies de la informació i la comunicació es desenvolupen de manera natural en aquest entorn. A diferència dels seus antecessors, que solen navegar perseguint una finalitat —compres, correu o transaccions bancàries— els nens i adolescents simplement s’estan a la xarxa.

L’informe de l’Observatori de la Seguretat de la Informació —òrgan integrat a l’Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació— pretén, des de l’anàlisi combinada, diagnosticar els hàbits d’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per part dels menors. Amb aquesta finalitat els autors van portar a terme, d’una banda, a l’entrevista de 36 experts en deu àrees de coneixement diferents (dimensió qualitativa) i, de l’altra, a l’aplicació de 1.250 enquestes, distribuïdes equitativament entre menors d’edat d’entre deu i setze anys i els seus respectius tutors legals a deu províncies espanyoles durant 2.008 (dimensió quantitativa). Els resultats de l’estudi inclouen els camps següents:

  • Característiques sociodemogràfiques i nivell tecnològic de les llars amb nens
  • Hàbits d’ús de les TIC dels adults
  • Hàbits d’ús de les TIC pels nens i adolescents
  • Riscs amb què s’enfronten els menors en l’ús de les TIC
  • Reacció davant d’incidències de risc
  • Mesures i eines de seguretat
  • Recomanacions


Referència bibliogràfica

Estudio sobre hábitos seguros en el uso de las TIC por niños y adolescentes y e-confianza de sus padres. Observatorio de la Seguridad de la Información. Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación. 2009 [accés 17 de setembre 2009]. Disponible a: http://www.inteco.es/Seguridad/Observatorio/Estudios_e_Informes/Estudios_e_Informes_1/Estudio_ninos