Què se sap dels casos d’hepatitis infantil d’origen desconegut fins ara?

26/07/2022

El passat 12 d’Abril, el Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC) va publicar una alerta internacional per tal de detectar més casos d’hepatitis agudes greus d’origen desconegut a altres països, motivat per l’increment de casos detectats al Regne Unit. 

Aquest tema ha generat gran interès mediàtic i, des del nostre centre, voldríem aclarir alguns dubtes que puguin sorgir entre les famílies. 

Per començar, comentar que la terminologia hepatitis engloba totes les entitats que cursen amb inflamació hepàtica, que es tradueix amb l’elevació en sang d’unes proteïnes anomenades transaminases. 

El nivell d’elevació d’aquestes, marca la gravetat de l’hepatitis, ja que a major elevació més risc d’entrar en insuficiència hepàtica aguda (procés que implica que el fetge deixa de realitzar les seves funcions principals). Les causes més habituals d’hepatitis en edat pediàtrica són les infeccions, sobretot les d’origen víric.

Però també poden ser degudes a causes tòxiques (fàrmacs, herbes medicinals, aigua/aliments contaminats, etc.), autoimmunes, metabòliques i genètiques. Dins la causa vírica, s’engloben els virus anomenats hepatotròfs (A; B; C, D; E) que significa que afecten exclusivament al fetge; també hi ha altres virus comuns (Virus Ebstein Barr, Citomegalovirus, Adenovirus, Enterovirus, etc.), els quals poden afectar diferents òrgans, incloent el fetge. 

Actualment, les causes d’aquest augment de casos al Regne Unit encara està sota investigació. El nom Adenovirus sembla estar agafant protagonisme, tot i que no es poden descartar altres causes. L’Adenovirus pertany a una família de virus comuns que normalment provoca símptomes respiratoris i/o gastrointestinals lleus, i la majora d’individus es recupera ràpida i espontàniament. No és habitual que doni malaltia greu, tot i que està descrit. Des de Regne Unit, descriuen que la població més afectada per aquestes hepatitis agudes greus compren el rang d’edat entre l’any i els 5 anys, que és precisament el grup que no ha rebut la vacuna del COVID-19. Per tant, pel moment es descarta que existeixi relació. 

Habitualment, les hepatitis en edat pediàtrica són lleus, amb pocs símptomes o inclús asimptomàtiques. Quan presenten símptomes, aquests poden ser generals, com dolor abdominal, vòmits o diarrea. No necessàriament associen febre. Els símptomes més específics de les hepatitis són la icterícia (coloració groguenca de pell i mucoses), colúria (orina de color fosc), i, amb menys freqüència, deposicions de color pàl·lid-blanquinós i pruïja (picor cutani). Les recomanacions serien acudir a un centre sanitari en el cas d’objectivar qualsevol dels símptomes específics. 

Cal destacar, que la major part de les hepatitis resolen espontàniament i sense seqüeles. Tan sols, una minoria pot complicar-se i derivar a una insuficiència hepàtica aguda, requerint o no d’un trasplantament hepàtic. 

És important que el personal sanitari i les institucions estiguin informats, per tal de mantenir un alt nivell de sospita i així poder detectar possibles nous casos. Tot i així, volem transmetre cautela i tranquil·litat a la població, per tal de no generar alarma social, donat que, de moment, no s'ha demostrat un augment de casos per sobre de l'habitual al nostre medi. 

Servei de Gastroenterologia, Hepatologia i Nutrició

Servei de Gastroenterologia, Hepatologia i Nutrició

Cristina Molera Bussoms

Tema: