• El portal de la salut per a les famílies
 • L'Observatori de la salut de la infància i l'adolescència
 • Més de 1000 consells de salut per als teus fills
 • La guia de la salut i el benestar per als teus fills

Propostes per fer parcs infantils més accessibles i inclusius

10/12/2013
L'article 7 de la Declaració dels Drets de l'Infant afirma que "el nen ha de gaudir plenament de jocs i esbarjos, els quals hauran d'estar orientats a les finalitats perseguides per l'educació; la societat i les autoritats públiques s'esforçaran a promoure la satisfacció d' aquest dret".
 
Així doncs, es reivindica la importància que nens i nenes necessiten espais de joc on compartir el temps sense importar quines són les seves capacitats, on aprenguin a viure en igualtat.
 
Els parcs infantils són un espai de garantia per al joc en els espais públics de pobles i ciutats. No obstant això, en la majoria de països no hi ha cap criteri, ja sigui normatiu o recomanació, sobre com ha de ser un parc infantil accessible. L'accessibilitat als parcs infantils segueix sent un repte pendent per a la inclusió dels nens i nenes, pares i mares, avis i àvies, amb o sense discapacitat en un mateix espai de joc.
 
Els nens amb discapacitat són moltes vegades els grans oblidats, en no tenir veu pròpia com a col•lectiu. No obstant això, les enquestes realitzades als pares i mares d'aquests menors evidencien la necessitat que es creïn espais de joc inclusius.
 
La recomanació de solucions per a un parc infantil accessible i inclusiu pot ajudar a col•lectius i a tècnics municipals a trobar criteris a l'hora de dissenyar els parcs infantils de la seva ciutat. En aquest sentit, Sandra Pereira Pinto i Jorge Palomero Ferrer, arquitectes i pares de Martín, un nen amb un error congènit del metabolisme (considerat com a malaltia rara), han emprès un projecte d'investigació per determinar quines podrien ser les directrius o criteris que haurien complir per considerar un parc infantil com accessible.
 
Objectius d'un parc infantil accesible
El projecte és una reivindicació al dret a jugar en igualtat per a nens i nenes amb diferents capacitats. Per això, els objectius finals que s'haurien d'assolir per poder acreditar els parcs com a zones d'espais accessibles i inclusives són:
 • Accessibilitat i seguretat: l'espai de jocs ha de ser un lloc accessible en el qual tots els nens puguin entrar i desplaçar-se de forma segura. Les mesures d'accessibilitat estan sempre del costat de la seguretat.
 • Objectiu social inclusiu: el Parc Infantil ha de ser un lloc inclusiu, perquè els nens i nenes es diverteixin junts, coneixent les diferències. Es vol crear un espai solidari en què es fomentin els valors socials, com l'amistat i la companyonia.
 • Acte responsable: s'han de fomentar els valors socials en els quals volem formar els nostres nens i promoure la participació activa dels municipis i les empreses en projectes amb un clar i directe benefici social. La reivindicació de l'accessibilitat als parcs infantils permet conscienciar la societat i als gestors públics sobre la necessitat de l'accessibilitat universal i el disseny per a tothom a través d'una proposta àmpliament recolzada per la societat.
En la investigació que porta a terme aquesta parella d'arquitectes es reivindica també la necessitat de garantir l'accessibilitat a les àrees pròximes al parc i estudiar quins són els principals productors i distribuïdors que realment s'adeqüen a les necessitats d'un parc d'aquestes característiques. 

Quines són les necessitats?

Per conèixer les necessitats reals dels pares i mares de nens amb discapacitat s'ha realitzat una enquesta gràcies a la col•laboració de diverses associacions, centres docents i de rehabilitació, de la qual es dedueixen una sèrie de conclusions:
 1. El 75% dels nens presenta més d'un tipus de discapacitat. Les categoritzacions tradicionals en l'ús dels parcs pel que fa a edat o discapacitat són contraproduents, sent convenients els espais inclusius.
 2. Un 30% dels pares enquestats no pot anar al parc en no estar preparat per a les necessitats dels seus fills. Aquest percentatge és del 70% en cas de nens amb discapacitat greu o molt greu, el que ens indica les deficiències en accessibilitat dels parcs infantils actuals.
 3. L'únic material de pavimentació que realment permet l'accessibilitat universal en els Parcs Infantils Accessibles és el cautxú. Aquest paviment el poden utilitzar el 100% dels pares enquestats, enfront del 50% que pot utilitzar la sorra o el 30% que pot utilitzar la grava.

Classificació en graus d'accesibilitat

Pel que fa als elements de joc, es proposa una classificació en diferents graus d'accessibilitat, que permeti discernir entre:
 • Elements sense accessibilitat (grau 1).
 • Elements amb criteris d'accessibilitat universal (grau 2).
 • Elements específics per a nens amb discapacitat (grau 3).
Quines condicions hauria de complir un parc infantil per a ser considerat accessible?
 • Almenys un de cada dos elements de joc d'una mateixa família ha de complir els requisits proposats com a grau 2 (elements de joc accessibles).
 • El paviment ha de ser de cautxú doncs, com s'ha comprovat en l'enquesta, és l'únic material universalment accessible per als parcs infantils.
 • S'ha de fer una investigació sobre la població de la zona, per si fos necessari introduir un element de joc específic per a la discapacitat, per assegurar la seva utilitat.
 • Òbviament, donar compliment de les recomanacions en matèria de seguretat de les normes UNE.
L'objectiu desitjable seria que la major part dels parcs infantils d'un municipi comptés amb criteris d'accessibilitat universal, on poguessin jugar junts tots els nens, independentment de les seves capacitats.
 
A més, la reivindicació de l'accessibilitat als parcs infantils permet conscienciar la societat i als gestors públics sobre la necessitat de l'accessibilitat universal i el disseny per a tothom a través d'una proposta àmpliament recolzada i percebuda com una cosa necessària per la societat.
 
Referència bibliogràfica:

Comparteix