L'escola com a centre per a l'educació de les emocions

14/02/2014

L'escola és un pilar bàsic per al desenvolupament emocional dels nens i cada vegada més centres educatius introdueixen en el seu programa la gestió de les emocions.

La intel·ligència emocional s'està convertint en una eina fonamental en tots els àmbits de l'ensenyament. No només ajuda a que els nens es conseguin millor a sí mateixos, sinó també a comprendre més i millor als altres companys. Durant l'etapa escolar, l'aula és un lloc on els nois viuen moltes experiències, i, donada la importància de la gestió de les emocios, aquest és un aspecte que els centres comencen a tractar.

Introduir l'educació emocional a l'aula no ha de ser massa complex. Una cosa tan simple com col·locar les cadires en cercle, de manera que tots els participants puguin veure’s, i posar-se còmodes, ja hauria de ser suficient per poder expressar-se amb llibertat i respectar el que expressi la resta. No obstant això, la forma exacta de fer-ho pot ser diferent segons les edats dels alumnes.

El paper del professor és fonamental en aquest context. La posada en pràctica de l’empatia és un primer referent per a tots els alumnes, ja que gaudeix d'una imatge de seguretat, respecte i confiança envers els estudiants. Per això, és fonamental que el professorat estigui sensibilitzat amb la importància del desenvolupament d'aquest aspecte de la vida dels nens. A més, és una disciplina que, per oferir resultats, requereix continuïtat.

Activitats a l'aula

Existen algunas actividades que la escuela puede aplicar y fomentar en el aula de forma sencilla, sin alterar de forma significativa su actividad diaria. Se trata de buscar actividades que ayuden al alumno manifestar lo que siente, comprenderlo y empatizar con sus compañeros.

Hi ha algunes activitats que l'escola pot aplicar i fomentar a l'aula de forma senzilla, sense alterar de manera significativa l’activitat diària. Es tracta de buscar activitats que ajudin l'alumne a manifestar el que sent, comprendre i empatitzar amb els companys.

Alguns exemples són:

  • "Com em sento?": consisteix, simplement, a que els petits expressin en poques paraules i de forma senzilla el seu estat emocional, verbalment o per escrit.
  • "Em cuido i em cuiden": es tracta d' induir-los a fer accions per als altres i, a la vegada, a sentir-se bé i agraïts per les que rebin.
  • Anàlisi de l'enuig: així com és útil per als nens expressar les coses que els fa sentir bé, és molt important que analitzin correctament el que els fa sentir malament. Una activitat pràctica, per exemple, seria convidar un alumne a que expressi en quines situacions s'enfada, com nota que està enfadat, què sent quan són els altres els que s'enfaden, etc.
  • La "recepta emocional": un exercici curiós i original, en el qual cada alumne ha d'escriure una recepta, preparada a partir d'uns "ingredients emocionals" triats per ell mateix. És important que sàpiga explicar els motius pels quals ha fet la selecció i que comenti el resultat.

En l'adolescència, contra el que pugui semblar, els alumnes encara són emocionalment dependents, ja que es tracta d'una etapa molt inestable. És important continuar treballant amb els fonaments que s'hauran proposat en les primeres etapes de l'educació. En aquests moments, serà especialment important que la família estigui al costat, especialment en moments de crisi o de vulnerabilitat. La clau és que comprengui que està començant a convertir-se en adult, i no en un adolescent amb èxit.

Referència bibliogràfica:

López, E. Intel·ligència emocional en l'aula. VI Quadern Faros: Com educar les emocions? La intel·ligència emocional en la infància i l'adolescència. 2012