L'educació al marge del sexisme: com fomentar la igualtat entre nens i nenes

08/03/2022

L'actitud sexista encara està molt patent entre els més joves. Per prevenir actituds discriminatòries i casos greus de maltractaments en un futur és bàsica l'educació per a la igualtat des de la primera infància i ser un model positiu de conducta.

Un estudi realitzat entre adolescents (d'entre 14 i 19 anys) per la Universitat Complutense de Madrid demostra que les xifres sobre actituds sexistes entre els joves són preocupants. Un 4 % de les noies enquestades admetia haver patit una agressió per part de la seva parella o de la seva ex-parella. A més, un 25% reconeixia que la parella les controlava a través del telèfon mòbil (particularment a través de l'aplicació Whatsapp), i fins a un 23% afirmava haver sentit que la parella l'intentava aïllar del seu grup d'amistats.

Pel que fa als nois, el 20% es mostrava d'acord amb que els nois sortissin amb moltes noies al mateix temps, però no a l'inrevés. Finalment, més del 12% considerava que llançar amenaces a la parella si aquesta volia trencar amb la relació no era una forma de maltractament.

Malgrat tot, la majoria dels adolescents asseguraven estar informats de les campanyes de sensibilització contra els maltractaments. Un possible diagnòstic segons el mateix estudi és que el missatge arriba als adolescents, però no ho traslladen a la seva vida diària. Una altra explicació és que els joves no consideren que es tracta de violència de gènere fins que el cas arriba a un extrem greu.

Claus per evitar actituds sexistes

Davant d'aquestes dades, és important conèixer que la influència i educació dels pares és un dels principals factors perquè el nen adopti una actitud més tolerant i respectuosa, menys discriminant cap a l'altre sexe i més igualitària. 

A continuació presentem alguns dels factors que t'ajudaran a educar el teu fill en la igualtat:

  • Repartir les tasques de la llar. Són l'exemple més paradigmàtic. Si des de petit els pares inculquen al nen que la llar i les tasques que comporta és responsabilitat de tots, al nen li serà més complicat observar diferències de gènere. Això adquireix especial pes en un món en què les responsabilitats laborals solen estar repartides a parts iguals entre pare i mare.
  • Expressar els sentiments. Ha de ser percebut com una cosa totalment individual i natural, que depèn de la persona i no del sexe. El tòpic que els homes no han de plorar en públic encara està molt estès (el 21 % dels adolescents encara el dóna per bo), i ajuda a fomentar l'actitud discriminatòria. Si un nen veu que els seus pares expressen sentiments amb llibertat el percebrà com un signe d'igualtat.
  • Evitar el llenguatge sexista al parlar. Moltes vegades es poden fer comentaris sexistes o emprar paraules de menyspreu cap al sexe oposat, fins i tot sense caure en el compte d'això. És una actitud a evitar, ja que els nens tendeixen a imitar qualsevol cosa que fan o diuen els seus pares.
  • Elecció de les activitats extraescolars. No treballis amb el supòsit de que els nois sempre voldran practicar esport i que les noies triaran activitats com dansa i música. Totes les activitats són adequades per a tots, i és una cosa que només depèn dels gustos i de la vocació de cada persona.
  • Joguines. Una de les fonts de discriminació que semblen més inofensives. Hi ha el perill de que els petits entenguin que tenen assignats uns rols. A l'hora de jugar, tots poden usar lliurement totes les joguines. De fet això els permetrà també el desenvolupament de la seva imaginació i de la seva creativitat.
A més dels factors esmentats, tingues sempre present el foment de l'esperit crític entre els fills. Qualsevol estímul (el cinema, els mitjans de comunicació, etc.) pot ser aprofitat perquè els petits vagin entenent, a poc a poc, que la realitat és molt més complexa, i que la convivència d'igual a igual entre ambdós sexes ha de ser el més natural.

Referències bibliogràfiques:

Educar en igualdad. Recursos educativos para la igualdad y la prevención de la violencia de género. Mujeres fundación. 2014

Sahuquillo, M. Sexismo a golpe de Whatsapp. El País. 19-11-2013

Cómo educar a las niñas y niños en igualdad. Educastur. Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno del Principado de Asturias. 2-4-2007.