INFORME FAROS. Claus per evitar el fracàs escolar

06/09/2012

L'adquisició constant de coneixement és una de les característiques fonamentals de l'etapa infantil i juvenil. No obstant això, alguns nens experimenten dificultats durant el seu progrés. L'entorn, el sistema educatiu i els factors personals, com els Trastorns Específics d'Aprenentatge (TA), són les causes més freqüents de fracàs escolar.

El fracàs escolar (FE) és un dels problemes més greus d’Espanya. De fet, el sistema educatiu espanyol fracassa en més del 30% dels alumnes, el doble de la mitjana dels països europeus. Aquest terme es refereix a la incapacitat per assolir els objectius marcats per les autoritats educatives per l’ensenyament obligatori.

Encara que l’entorn sociocultural de l’infant i el sistema educatiu influeixen en gran mesura en el fracàs escolar, existeixen altres causes inherents a l’individu. Entre aquestes es troben els Trastorns Específics d’Aprenentatge (TA), que els pateixen entre el 5% i el 15% de la població en edat escolar i que suposen una condició d’alt risc per als nens afectats. Els TA són disfuncions cerebrals en àrees específiques del rendiment cognitiu (memòria verbal, atenció concentrada, rapidesa de processament). Això provoca dificultats desproporcionades per a un aprenentatge en concret si ho comparem amb la resta d’habilitats i la capacitat intel·lectual global del nen.

Els primers anys d’escolaritat resulten decisius en la detecció dels TA. Aquests trastorns s’identifiquen quan estan aprenent el llenguatge oral, l’escrit, el càlcul matemàtic o el desenvolupament de l’escriptura. No s’han de confondre amb casos de TA els nens amb baixa capacitat per adquirir hàbits d’estudi o per mantenir l’atenció.

Entre les patologies que es diagnostiquen més sovint en alumnes amb capacitats d’aprenentatge hi trobem:

  • Els Trastorns del Desenvolupament del Llenguatge (TDL), o disfàsia, amb severitat variable, causats pel mal funcionament de les àrees cerebrals implicades en les funcions lingüístiques.
  • La dislèxia, el TA de major prevalença en la població (entre el 5% i el 17%), amb símptomes variables segons l’etapa de la vida, i comporta dificultats de comprensió lectora i expressió escrita.
  • El Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH), d’origen neurobiològic, que es manifesta principalment pel dèficit de atenció, la hiperactivitat i la impulsivitat.
  • La discalcúlia, que és una alteració específica de la capacitat d’aprenentatge de l’aritmètica, encara que no totes les dificultats en el càlcul corresponen a aquest trastorn.
  • El Trastorn de l’Aprenentatge No Verbal (TANV), que afecta la coordinació motriu, la integració de la visió espacial, les habilitats psicosocials i els aprenentatges escolars.

Una detecció primerenca d’aquestes dificultats d’aprenentatge en els nens pot evitar que desemboqui en fracàs escolar més tard. Per aconseguir-ho, cal una major implicació i participació dels pares a l’escola. Alhora, això reverteix en una millora de la qualitat del centre escolar, que ha de prestar atenció a la diversitat. Les famílies han d’obtenir orientació, suport i formació des del col·legi per educar els nens a casa al mateix temps.

Una altra estratègia a tenir en compte en aquests casos és treballar des de l’escola i la família amb valors com la voluntat, l’autoconfiança, l’autoestima, l’esforç, la capacitat d’adaptació i la perseverança en làmbit personal; així com la cooperació, la solidaritat, la cohesió i l’ajuda mútua en làmbit del grup. En definitiva, per evitar el fracàs escolar és imprescindible coordinar els esforços de la família, el professorat, els assessors psicopedagògics, els serveis educatius i socials i els professionals dels centres de salut.

Per saber més sobre la qüestió, consulteu el 4t Quadern Faros: L’APRENENTATGE A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA: CLAUS PER EVITAR EL FRACÀS ESCOLAR.

Referència bibliogràfica

Roca, E., Carmona, J; Boix, C. et al. L’aprenentatge en la infància i l’adolescència: claus per evitar el fracàs escolar. Quaderns Faros, Observatori de Salut de la Infància i l’Adolescència. Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona, 2010 [accés: 24 agost 2012]. 

Tema: