Què influeix en el benestar dels nens i nenes?

09/04/2013

El benestar infantil és el conjunt de percepcions, avaluacions i aspiracions que els petits tenen sobre les seves vides. En general, els nens se senten satisfets, encara que pocs no arriben al nivell òptim de benestar.

La felicitat, la qualitat de vida o la satisfacció vital són conceptes familiars que es poden relacionar amb el benestar. En el cas dels nens, el nivell de benestar variarà considerablement en funció de molts factors vinculats a la seva situació personal i de context. De fet, no tots els àmbits o aspectes concrets de la vida d’un nen influeixen de la mateixa manera o tenen el mateix pes en el seu benestar general.

Segons un estudi realitzat a alumnes de1r d’ESO (12 - 13 anys) entre 2011 i 2012 per Unicef Espanya, juntament amb l’Equip de Recerca en Infància, Adolescència, Drets dels Infants i la seva Qualitat de Vida de la Universitat de Girona amb el suport de la Fundació "la Caixa", són tres aspectes els que més influeixen:

 • Els factors de l’entorn socioeconòmic i cultural de l’infant. Presenten majors nivells de benestar aquells nens i nenes que viuen en una llar amb adults que treballen i que tenen possessions materials i culturals.
 • Les característiques de la població. Els nens que assisteixen a escoles o instituts d’entorns semiurbans, que realitzen activitats diàriament amb els seus pares i practiquen freqüentment exercici físic gaudeixen de més benestar.
 • Les seves percepcions i preocupacions. Són més feliços si se senten més segurs, escoltats i ben tractats per les persones dins i fora de la llar, si tenen la percepció que el seu temps està ben organitzat i si no s’han de preocupar per la situació econòmica de la seva família.

Tanmateix, hi ha una petita part de la població infantil que es queda "al marge" d’aquests elevats nivells de benestar. L’informe d’Unicef assenyala que prop del 2% dels nens espanyols enquestats presenta nivells de benestar general molt llunyans de la mitjana i un altre 13% nivells relativament baixos. Aquestes són les seves característiques:

- Entorn socioeconòmic i cultural:

 • Els seus progenitors no van acabar l’educació primària.
 • Diuen que a casa no hi ha cap adult que treballi.
 • No tenen accés a la tecnologia quan la necessiten: ordinador, Internet o telèfon mòbil.
 • No perceben cap tipus de paga regular o irregular.

- Característiques de la població:

 • Resideixen en centres del sistema de protecció social a la infància.
 • Han nascut fora d’Espanya.
 • Han canviat de persones amb les que viuen.
 • Són repetidors de curs escolar.

- Percepcions i preocupacions:

 • Senten que no poden participar en les decisions que es prenen a casa seva.
 • Se senten insegurs, particularment a la pròpia llar o a l’institut o col·legi.
 • Perceben la seva família com menys rica o molt menys rica que la dels altres nens.

Cal tenir en compte que el percentatge de nens insatisfets amb alguns àmbits o aspectes concrets de la seva vida és molt més gran que el de globalment insatisfets segons l’índex de benestar general.

A més, l’estudi assenyala que els nens que afirmen que se’ls ha parlat sobre els drets de la infància mostren majors nivells de benestar subjectiu. Unicef recorda que, segons la Convenció sobre els Drets dels Infants de les Nacions Unides, ser escoltat és un dret universal de cada nen i és la nostra obligació fer que es compleixi. Per tant, és un repte comptar amb els nens com informants a l’hora d’analitzar el seu benestar i el benestar general de la població, i d’elaborar polítiques, plans i programes per millorar la seva qualitat de vida.

Referència bibliogràfica

Bello, A. El bienestar infantil desde el punto de vista de los niños. ¿Qué afecta al bienestar de niños y niñas de 1º de ESO en España? Unicef, 2012 [accés: 5 abril 2013].