La importància de transmetre hàbits saludables des de la infància

16/10/2014

Un dels objectius de la medicina moderna és i seguirà sent la prevenció de les malalties mitjançant la promoció de la salut.

Pel que fa a la salut infantil, la medicina preventiva es basa en tres programes:

  1. La prevenció de les malalties infectocontagioses mitjançant la vacunació universal
  2. La detecció precoç de problemes del desenvolupament mitjançant les revisions sistemàtiques de salut 
  3. La promoció d'hàbits de vida saludables

La promoció d'hàbits saludables

Aquesta tercera estratègia, de promoció d'hàbits de vida saludables, cobra especial importància durant la infància i l'adolescència per diversos motius:

  1. En primer lloc perquè és una època en què les famílies són més permeables a aquestes recomanacions per estar conscienciades i implicades en la cura dels fills, i, per tant, és més fàcil que eliminin hàbits nocius (per exemple , deixar de fumar) i que adquireixin hàbits més saludables que són els que amb el seu exemple transmetran als fills.
  2. En segon lloc, perquè aquests hàbits apareixen des dels primers mesos de vida i es van consolidant al llarg de la infància i de l'adolescència. I, si és així, s'adquireixen amb més fidelitat i menor esforç que en l'edat adulta.
  3. I en tercer lloc, perquè és imprescindible per a la construcció d'una persona sana en totes les seves dimensions (física , mental , espiritual i social) i , per tant, per a la prevenció de malalties en l'edat adulta.
 
Els hàbits de vida saludables són estils de vida, de comportament, dels quals els més coneguts són els que tenen a veure amb l'alimentació, la higiene, l'activitat física, la protecció, els hàbits tòxics... però hi ha molts altres que han de veure amb actituds bàsiques necessàries per a la salut mental.

Alimentació

Pel que fa a l'alimentació, ha de ser suficient, equilibrada i variada. En primer lloc, suficient implica una aportació energètica adequada a cada edat del desenvolupament i en determinades circumstàncies com les malalties. En segon lloc, equilibrada, per evitar excessos o mancances i amb un repartiment de nutrients basat en la piràmide d'alimentació saludable (veure figura més avall) . I, finalment, que l'alimentació sigui variada afavoreix que també sigui agradable.

La piràmide d'alimentació saludable ens mostra de forma gràfica els grups bàsics d'aliments i la proporció d'aquests que necessària per a una alimentació sana. Es recomana que aquests aliments es distribueixin entre quatre i sis àpats al dia.

Activitat física

Pel que fa a l'activitat física, hi ha grans diferències en els objectius i el tipus d'activitat recomanats segons l'edat.

En la primera infància es basa en fomentar que es gategi, la subjecció i manipulació d'objectes, ajudar en els primers passos... Posteriorment, en l'edat preescolar, en la pràctica d'exercicis que millorin la seva coordinació i equilibri, que a les escoles bressol i col•legis realitzen de manera formal a les classes de psicomotricitat i fora de l'escola en els parcs infantils. Més tard, en començar l'edat escolar, és una època en què la "hiperactivitat " natural que tenen els nens més petits disminueix i, per tant, és important fomentar la pràctica esportiva.

Les classes d'educació física del col•legi no són suficients i es recomana suplementar amb tres sessions d'exercici físic setmanal d'almenys, vint minuts de durada. Actualment les opcions que s'ofereixen per a la pràctica esportiva són molt diverses. Per a la seva elecció s'ha de tenir en compte no només les preferències del nen sinó allò que cadascuna pot aportar a la seva formació i desenvolupament. I, sigui quina sigui l'activitat física, tenir en compte que, si bé la sensació de fatiga és menor en el nen que en l'adult, la seva tolerància a alguns tipus d'exercici físic és menor i s'aproxima al màxim al final de la pubertat (15-18 anys) si no s'ha abandonat abans la pràctica esportiva.

A part de l'activitat física programada, una manera d'incrementar la seva activitat física, sempre que es pugui, és incorporar en el seu estil de vida activitats senzilles com caminar més, pujar més escales, ajudar en les tasques domèstiques i jugar de forma activa.

Per més informació: 

Web de l'Estratègia NAOS

 

 
Etapa: