Febre: tot el que necessites saber

29/01/2020

La febre és un símptoma d’un mecanisme de defensa del cos que habitualment respòn a una causa infecciosa tot i que no n’és la única (deshidratació, traumatisme, intoxicacions...).

Cal saber que no sempre existeix una relació del grau de la febre i la gravetat de la causa produïda

A partir de quina temperatura corporal considerem febre? 

Cada part del cos té una temperatura normal diferent. Per tant, considerarem febre quan la temperatura mesurada en una zona determinada superi la temperatura corporal màxima normal d’aquella zona.
 
La temperatura normal màxima de cada zona del cos són les següents: 

  • Temperatura axil·lar: 37ºC
  • Temperatura oral: 37.5ºC 
  • Temperatura timpànica: 37.ºC 
  • Temperatura rectal: 38ºC 

Quins termòmetres existeixen i quin n'és el seu ús recomanat?

En l'actualitat existeixen al mercat termòmetres digitals i termòmetres infrarrojos. 

Termòmetres infrarrojos

Dins del camp dels termòmetres infrarrojos n'hi ha que fan la medició en contacte directe amb la pell, localitzant-los al front o darrera l'orella, i n'hi ha d'altres que no precisen el contacte directe i es poden localitzar al front o al conducte auditiu.

Tot i que els termòmetres infrarrojos han demostrat tenir alta capacitat per medir la temperatura corporal, mostren certes limitacions en quant a la precisió, i el resultat es pot veure influenciat per factores externs com la sudoració o la irritabilitat (símptomes molt freqüents en infants febrils). 

Termòmetres digitals

Els termòmetres digitals són els més habituals. La medició rectal és la manera més fiable de determinar la temperatura corporal ja que medeix la temperatura central del nostre cos.

Com a inconvenient cal puntualitzar que es tracta d'un mètode invasiu i poc higiènic. El termòmetre digital axil·lar sembla ser la manera més segura, precisa i no invasiva de medir la temperatura.  

Per tant, en l'àmbit domèstic es recomana més l'ús de termòmetres digitals amb medició axil·lar.

Com i quan hem de tractar la febre?

Generalment la febre s’acompanya d’altres símptomes com sudoració, calfreds, respiració agitada, inquietut, irritabilitat, apatia, disminució de la gana.

Per tant, el nostre objectiu quan tractem la febre serà fer desaparèixer aquests símptomes i millorar el comfort de l’infant. Aquests símptomes solen aparèixer quan la temperatura axil·lar s’excedeix de 38ºC. 

Quins mecanismes tenim per baixar la febre?

Mesures físiques i ambientals

És recomanable mantenir a l’infant en ambient fresc i amb poca roba (comfortable) intentant no abrigar-lo massa per no fer pujar més la seva temperatura. Tampoc es recomana tapar-lo per fer-li tenir calfreds.

També pot ser beneficiós oferir-li banys amb aigua tèbia (uns 2ºC inferior a la temperatura axil·lar de l’infant). No és necessari fer banys d’aigua freda ja que li provocarem més discomfort.  És imprescindible oferir de beure aigua amb freqüència per mantenir una bona hidratació. 

Mesures farmacològiques 

Els antitèrmics d’ús domèstic recomanats en pediatria són el paracetamol i l’ibuprofè. 

El paracetamol pot ser utilizat en infants menors de tres mesos. La via d’adminsitració més recomanable és la oral tot i que, en cas de ser necessari , també es pot administrar via rectal. La dosi la calcularem en funció del pes i la podem administrar en intervals de sis hores.

L'ibuprofè en formulació genèrica l'utilitzarem a partir dels tres mesos. La via d’adminsitració és la oral. La dosi la calcularem en funció del pes i la podem administrar també en intervals de sis hores. No existeixen diferències en quant a la seva capacitat per baixar la temperatura .L’ibuprofè te també propietats antiinflamatòries . 

Hem de tenir en compte que estem tractant un símptoma, per tant si l'infant no té febre o no es troba incòmode no es recomana l'administració de paracetamol i o ibuprofè en intervals fixes de forma preventiva. Els dos fàrmacs presenten el seu màxim efecte a les quatre hores de la seva administració. No és recomanable alternar els antitèrmics i sí prescriure’ls a les dosis correctes. 

Casos particulars: 

Febre, antitèrmics i vacunes:  

Sovint, després de l’administració d’una vacuna, l’infant pot presentar febre de forma reactiva. L’actitut recomanada serà tractar el símptoma en el moment de la seva aparició. No es recomana l'ús d’antitèrmics de forma preventiva.

Febre, antitèmics i convulsions febrils: 

Una de les conseqüències de la febre en alguns infants, sobretot des dels sis mesos al sis anys, són les convulsions febrils. Són reactives a la pròpia febre i no tenen relació amb la seva causa. Són benignes i no produeixen cap seqüèla ni risc vital.

Per tant, l’actitud recomanada en infants que presenten convulsions febrils és la mateixa que en la resta d’infants: tractar la febre quan aquesta apareix i avaluar-ne la causa. No es recomana l’adminsitració d’antitèrmics de forma preventiva. 

Accés a les fonts de consulta:

Chiappini, E et al. Update of the Italian Pediatric Society Guidelines for Managemnet of Fever in Children. The Journal of Pediatrics. January 2017. Volume 180, 177-183 

La fiebre Consejos prácticos para el diagnóstico y tratamiento de la fiebre. Información para el paciente y su familia. Triptico informativo Hospital Sant Joan de Deu

Servei de Urgències Pediàtriques del Hospital Sant Joan de Déu

Urgències Pediàtriques

Servei d'atenció urgent a nens i adolescents

Etapa: