• El portal de la salut per a les famílies
 • L'Observatori de la salut de la infància i l'adolescència
 • Més de 1000 consells de salut per als teus fills
 • La guia de la salut i el benestar per als teus fills

Educació després del coronavirus: com serà la tornada a les aules?

16/06/2020

Els nens i els adolescents tenen dret a l'aprenentatge i la socialització, com a necessitats bàsiques per al seu desenvolupament, contemplades per la Convenció dels Drets de l'Infant (CDN). 

En aquest sentit, la doctora María José Mellado, presidenta de l'Associació Espanyola de Pediatria (AEP), subratlla la importància de "preveure adequadament com i en quines condicions ha de produir-se la tornada als col·legis, i quines mesures són necessàries des d'una visió de salut pública per garantir la seguretat dels menors i minimitzar el risc de transmissió ".

Segons un estudi liderat per l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, els infants tenen una prevalença d’anticossos de la COVID-19 similar als adults però més del 99% presenten símptomes lleus. De totes maneres, l'estudi porta als investigadors a concloure que els infants s’infecten igual que els adults quan estan exposats a una font d’infecció.

Según explica la doctora Mellado, "a pesar de que no hay suficiente evidencia científica respecto al potencial transmisor de los niños, de momento debemos asumir que los niños son contagiosos y posibles fuentes de reintroducción de la transmisión a otras poblaciones vulnerables. De ahí la importancia de minimizar este riesgo en los centros educativos donde habitualmente se concentran una alta densidad de personas ".

Les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut

L'Organització Mundial de la Salut recorda que per poder començar els plans de desescalada, les regions han de respondre afirmativament a aquestes qüestions: L’epidèmia està sota control?, el sistema sanitari pot fer front a un ressorgiment dels casos una vegada es relaxin les mesures? I, els sistemes de vigilància són capaços de detectar i gestionar els casos de contagi i els seus contactes?

Per prendre la decisió l'OMS demana considerar la situació local i epidemiològica en els llocs on es troben les escoles, i l'entorn escolar i l'habilitat per mantenir les mesures de prevenció i control de la COVID-19. A més, assenyala que cal valorar els danys derivats de tenir els col·legis tancats (l'augment de la desigualtat en els resultats educatius, un accés limitat als àpats en algunes llars en risc d'exclusió, el risc que els nens no tornin a la escola ...) i la necessitat de mantenir parcialment oberts els centres per als fills dels "treballadors clau per al país".

Tot complint aquests requisits, l'OMS recomana una sèrie d'estrictes mesures de seguretat a les escoles, posant l'accent en el distanciament entre persones i la higiene. 

Per garantir el metre de distància interpersonal demana augmentar la distància entre les taules, així com escalonar i limitar el temps dels períodes d'esbarjo, descans i àpats. També demana que es consideri augmentar el nombre de professors per permetre que hi hagi menys alumnes per aula -si hi ha espai disponible per a això- i que es distribueixi i ampliï l'horari d'estudiants i mestres de secundària en torns de matí, tarda i nit; així com l'organització de classes a l'aire lliure quan sigui possible, la ventilació de les aules i que es minimitzi el desplaçament dels alumnes, deixant que siguin els professors els que vagin canviant de classes.

Les recomanacions de l'Associació Espanyola de Pediatria

A Espanya s'ha descartat reprendre tota la docència presencial durant aquest curs, excepte per a classes voluntàries de repàs a determinats cursos, de reforç per als estudiants més endarrerits, per aquells cicles que finalitzen com és el cas de 4art de la ESO, 2on de Batxillerat i 2on curs de Formació Professional, i per a alumnes menors de 6 anys els pares dels quals estiguin treballant, cosa que es produiria en la fase 2 de la desescalada. 

L’AEP proposa que quan la situació epidemiològica ho permeti, s'organitzi la reobertura de totes les activitats escolars. "Aquesta reobertura haurà serà gradual i progressiva i haurà de contemplar recomanacions específiques per a cada grup d'edat, sent la seva aplicació i la incorporació a les activitats habituals educatives de cada grup d'alumnes consensuada amb els experts en educació", comenta la doctora Mellado.

Recomanacions generals:

 • Escoles bressol, escoles infantils i Educació infantil (3-6 anys) són les àrees que suposen un major risc de cara a un possible contagi o transmissió del coronavirus a causa de la dificultat que presenta complir amb les mesures de distanciament social per l'estret contacte entre professor i alumne. Les llars d'infants-escoles infantils haurien de limitar els grups a un cuidador per cada 5 nens i classe i que les activitats col·lectives com el pati, menjador o migdiada siguin independents en cada grup de 5 nens. Els professors d'escoles infantils han de disposar de l'adequat equip de protecció en el contacte directe amb cada nen, en les activitats de joc, estimulació, alimentació, canvi de bolquers, etc. En aquest període que inclou els dos anys d'educació preescolar, no es recomana l'ús sistemàtic de màscara ja que és difícil que es pugui complir, però s'extremarà el distanciament social en el possible.
 • En l'Educació Primària (6-12 anys) es recomana flexibilitzar l'horari d'entrada i sortida a les escoles, reduir el temps presencial a la mesura del possible, establir horaris per torns i combinar períodes d'activitat acadèmica presencial amb la no presencial. En el cas d'aquests nens es podrà incrementar el nombre d'alumnes per aula però amb major vigilància de les mesures de distanciament social, higiene i de vigilància de casos i diagnòstic-aïllament-quarantena. L'ús de mascareta en aquests alumnes de primària pot ser ja implementat amb més seguretat, en períodes de més risc. L'ús de guants no està recomanat, ja que el seu ús continu pot facilitar la transmissió.
 • En el cas de l'Educació Secundària (12-16 anys) s'estima que el nivell de risc de contagi pot ser més baix ja que l'alumnat és capaç d'aprendre i ser responsable en relació amb les intervingudes de distanciament, higiene i protecció. La prevista barreja de contingut presencial amb contingut online s'ha d'organitzar de manera adequada per no incidir en les desigualtats actuals en relació al nivell socioeconòmic, sobretot considerant la ja existent bretxa digital.

Recomanacions específiques

D'acord amb les recomanacions emeses per l'OMS, en el document de l'AEP es detallen com a recomanacions específiques, entre altres, que:

 1. Els estudiants, mestres i altre personal de centre que estiguin malalts, no han d'assistir a l'escola.
 2. Les escoles han d'exigir el rentat regular de mans amb aigua i sabó, alcohol, desinfectant per a mans o solució de clor a l'entrar i sortir de l'aula, abans i després dels àpats o d'anar al bany i, com a mínim, desinfecció diària i neteja de superfícies escolars.
 3. 13. L'activitat física pot augmentar l'excreció de virus, de manera que mentre es fa esport a l'escola, o durant l'esbarjo, els nens hauran també usar la mascareta.
 4. 14. La ventilació freqüent de les aules (obrint les finestres i porta diverses vegades al dia), així com la neteja i desinfecció diàries d'aquestes.
 5. El nombre de persones a cada aula s'ha de limitar per poder garantir aquest distanciament. Haurà de fomentar-se que l'espai entre pupitres / taules o la disposició dels alumnes a la classe sigui l'adequat per garantir aquesta distància.
 6. S'han d'establir criteris clars per no anar al centre educatiu. Aquests criteris són vàlids per als alumnes i tot el personal adult, i es divideixen en criteris clínics (malestar, símptomes respiratoris de vies altes, diarrea, febre, etc.), i criteris de laboratori que evidenciïn una infecció activa per SARS-CoV- 2.
 7. Els centres educatius hauran de tenir un pla d'acció clar de com gestionar nous casos (incloent-hi la possibilitat d'aïllament en diagnòstic i / o sospita), i quines recomanacions plantejar per al seguiment de contactes.
 8. S'ha d'establir un pla per esglaonar l'inici i el final de la jornada escolar, per evitar les aglomeracions incontrolades en el moment d'entrar o sortir a l'escola. Els col·legis hauran de proposar plans escalonats d'entrada i sortida segons grups d'edat.
 9. Es recomana promoure internament a nivell de centre educatiu la disseminació d'informació relacionada amb la COVID-19 (situació de la malaltia, mesures de prevenció etc.) de forma transparent i proactiva.
 10. Finalment, i en estreta col·laboració amb els serveis socials, serà fonamental continuar donant suport a aquelles poblacions més vulnerables que van a les escoles, assegurant la continuïtat de serveis crítics com ara el servei de menjador, el suport especial als nens amb necessitats especials , o el seguiment i atenció als infants en risc d'exclusió.

El transport

En el cas del transport es recomana només un nen per seient i al menys un metre de distància en els autobusos escolars, si és possible. Això pot portar a la necessitat d'augmentar el nombre d'autobusos escolars per escola. 

Gestió de malalts

A més de desenvolupar una política escolar sobre l'ús de mascaretes, es recalca la importància de "fer complir la política de 'quedar-se a casa si no està bé' per a estudiants, mestres o personal escolar amb símptomes": No exigir un justificant mèdic per faltar a classe quan hi ha una transmissió comunitària de COVID-19, assegurar-se que els estudiants que hagin estat en contacte amb un cas positiu guardin la quarantena de 14 dies, prendre la temperatura diàriament a l'entrada de l'edifici per els estudiants, personal i visitants, i crear una llista de verificació que podria incloure patologies prèvies (per protegir els més vulnerables), símptomes recents que suggereixin COVID-19 (per prevenir la propagació), circumstàncies especials a la llar (per adaptar el suport segons sigui necessari) i consideracions respecte a el transport escolar.

Comunicació

D'una banda, amb els pares: informant-los de les mesures que s'implementen i sol·licitant la seva cooperació per reportar qualsevol cas de COVID-19 a la llar. I, de l'altra, amb els alumnes explicant-los l'ajuda que poden rebre del seu centre (per exemple, suport psicosocial).

Com a mesures addicionals de l'escola, es demana la verificació de l'estat de vacunació per a malalties que es poden prevenir (per exemple, el xarampió). És important recordar la importància de garantir que els infants estiguin a el dia amb totes les vacunes. Per als programes de vacunació a les escoles, cal assegurar-se que hi hagi un pla per posar-se al dia amb la vacunació si és necessari.

Crear consciència per garantir que els estudiants no es reuneixin i socialitzin al sortir de l'escola i en el seu temps lliure. I òbviament, evitar les aglomeracions en la recollida a l'escola o llar d'infants i evitar que acudeixin els avis.

Accés a les fonts de consulta:

La AEP elabora una propuesta de apertura gradual de escuelas y colegios.

La vuelta al cole según la OMS: 1 metro de distancia entre pupitres y en el recreo.

La receta de la OMS para la vuelta al colegio: un metro entre pupitres, desinfectar a diario y tomar la temperatura.

No habrá escuela hasta septiembre por el coronavirus.

Bargalló diu que les escoles estaran obertes al juny tot i que no s’hi faran classes.

Los pediatras piden que Infantil sea la última etapa en volver a las aulas y reclaman un plan de conciliación.

Comparteix