Les connexions cerebrals durant l'adolescència preparen als adolescents per a la vida adulta

26/06/2020

Les noves investigacions publicades a la Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) afirmen que les connexions cerebrals que s’accentuen durant l’adolescència, permeten als adolescents desenvolupar habilitats socials que els preparen per a l’etapa adulta,  però també poden incrementar el risc de patir malalties mentals.

L’adolescència és una època de canvis importants en la vida, amb creixents habilitats socials i cognitives, però també és un període en que augmenta el risc de malalties mentals. Si bé és clar que aquests canvis en la ment han de reflectir canvis en el desenvolupament del cervell, no està clar com madura exactament la funció del cervell humà a mesura que les persones passen de nens a adults joves.

Un equip de la Universitat de Cambridge i la University College de Londres ha publicat un important estudi de recerca que ens ajuda a comprendre amb més claredat el desenvolupament del cervell adolescent.

Com es va dur a terme l’estudi

L’estudi va recollir dades d’imatges de ressonàncies magnètiques funcionals sobre l’activitat cerebral de 298 joves sans, d’entre 14 i 25 anys, cadascun escanejat en una o tres ocasions amb un interval de  6 o 12 mesos de diferència. En cada sessió d’exploració, els participants es van quedar tranquil·lament a l’escàner, de manera que els investigadors poguessin analitzar el patró de connexions entre diferents regions cerebrals mentre el cervell estava en estat de repòs.

L'equip va descobrir que la connectivitat funcional del cervell humà, és a dir, de quina manera les regions del cervell es parlen entre elles, canvia de dues maneres principals durant l'adolescència.

Els canvis en el cervell adolescent: conservador i disruptiu

Les regions cerebrals que són importants per a la visió, el moviment i altres facultats bàsiques estan fortament connectades als 14 anys i es connecten encara més fortament als 25 anys. Això es va anomenar un patró de canvi "conservador", al correspondre a àrees del cervell que eren riques en connexions al principi de l’adolescència i que encara són més riques durant la transició a l’edat adulta.

Tot i això, les regions cerebrals que són importants per a habilitats socials més avançades, com ara ser capaç d’imaginar com pensa o se sent algú altre (l’anomenada teoria de la ment que ens permet interpretar i predir les conductes a través dels estats mentals que atribuïm: estats mentals que poden ser sentiments, sentiments, pensaments, creences, desitjos, etc.) mostraven un patró de canvi molt diferent. 

En aquestes regions, es van redistribuir les connexions al llarg de l'adolescència: les connexions inicialment febles es van fer més fortes i les connexions inicialment fortes van ser més febles. Aquest es va anomenar un patró de canvi “disruptiu”, ja que les zones pobres en les seves connexions es van tornar més riques i les zones riques es van tornar més pobres.

Connexions cerebrals que ens ofereixen noves habilitats socials

En comparar els resultats amb altres dades sobre el cervell, els investigadors van trobar que la xarxa de regions que mostraven el patró de disrupció del canvi durant l’adolescència tenia elevats nivells d’activitat metabòlica normalment associats a un modelat actiu de connexions entre cèl·lules nervioses.

La doctora Petra Vértes, autora sènior conjunta de l’article, va dir: "Dels resultats d’aquestes exploracions cerebrals podem dir que sembla que l’adquisició de noves habilitats adultes durant l’adolescència depèn de l’activitat activa i la formació disruptiva de noves connexions entre regions cerebrals, que creen per primera vegada connexions noves per oferir habilitats socials a mesura que creixem ".

Seguir investigant per comprendre les malalties mentals

El professor Ed Bullmore, autor principal del document i responsable del departament de psiquiatria de Cambridge, va dir: "Sabem que la depressió, l'ansietat i altres trastorns de salut mental solen aparèixer per primera vegada a l'adolescència, però no sabem per què. Aquests resultats ens mostren que el modelat actiu de les xarxes cerebrals està en curs durant l’adolescència i una comprensió més profunda del desenvolupament cerebral podria conduir a una comprensió més profunda de les causes de la malaltia mental en els joves ".

Accés a les fonts de consulta:

Brain networks come 'online' during adolescence to prepare teenagers for adult life.

Conservative and disruptive modes of adolescent change in human brain functional connectivity.

Etapa: