Adenitis mesentèrica: una malaltia que produeix dolor abdominal

18/01/2018

L'adenitis mesentèrica és una malaltia en què els ganglis limfàtics de l'intestí s'inflamen i produeixen dolor abdominal. La causa més freqüent d'aquesta inflamació són infeccions víriques, sobretot de vies respiratòries superiors (refredats, faringitis...) i gastrointestinals (gastroenteritis aguda).

En la infància és més freqüent en nens majors de tres anys.

Quines manifestacions produeix?

La manifestació principal és el dolor abdominal agut. Atès que es tracta d'un dolor inflamatori, sol ser continu (encara que pot tenir aguditzacions), a diferència del dolor en forma de còlics de la gastroenteritis aguda o dels còlics renals.

La inflamació és autolimitada, de manera que la adenitis mesentèrica no sol ser una causa de dolor abdominal crònic ni recurrent.

Com es diagnostica?

Generalment es diagnostica perquè el nen presenta uns símptomes suggestius i per l'absència de manifestacions d'altres malalties intestinals, urinàries o ginecològiques, en el cas de les nenes adolescents.

De vegades el dolor pot ser tan intens que, si es localitza en el costat dret, clínicament pot ser indistingible d'una apendicitis aguda. En aquests casos, l'analítica de sang i l'ecografia abdominal poden resultar d'ajuda per distingir-les: en l'analítica és menys freqüent trobar canvis inflamatoris (elevació dels leucòcits o de la PCR) que en l'apendicitis aguda i l'ecografia pot ser útil per descartar l'afectació de l'apèndix i visualitzar els ganglis mesentèrics augmentats de mida.

Segons la localització del dolor, de vegades també pot ser necessari descartar que es tracti de malalties de la via urinària (infecció d'orina, còlic nefrític) o, en el cas de nenes en l'adolescència, d'un mal de causa ovàrica (quists hemorràgics d'ovari).

Quin és el seu tractament?

L'adenitis mesentèrica no té un tractament específic, ja que remet de forma espontània en uns dies. Per tant, és important el tractament simptomàtic, amb antiinflamatoris i analgèsics com l'ibuprofè, així com vigilar l'evolució del dolor i l'aparició de signes d'alarma.

Si el dolor empitjora o apareix febre elevada és recomanable consultar de nou amb el pediatre per descartar complicacions o una infecció prèviament no detectada.