• El portal de la salut per a les famílies
  • L'Observatori de la salut de la infància i l'adolescència
  • Més de 1000 consells de salut per als teus fills
  • La guia de la salut i el benestar per als teus fills

Trastorns del desenvolupament

Què és l’autisme i quins són els símptomes segons l’edat?

02/04/2014

L’autisme és un espectre de trastorns caracteritzats per greus dèficits de desenvolupament, permanents i profunds, que afecten la socialització, la comunicació, la imaginació i la conducta entre d’altres. La incidència és d’uns 60 casos per cada 10.000 nens.

Models d'intervenció amb nens autistes

17/01/2011

On se situa l’espectre de l’autisme el 2011? Fins a noves reestructuracions de la nosologia psiquiàtrica, el símptoma autista està englobat dins dels Trastorns de l’Espectre Autista, subgrup alhora dels trastorns generalitzats del desenvolupament. Modelos de intervención en niños con autismo (Mules, Ros-Cervera, Millà et al.) aparegut a Revista de Neurologia el 2010, vol ser una síntesi de la història del tracte amb l’autista: ofereix al lector una llista de senyals d’alarma per al seu reconeixement, i planteja una revisió dels diferents tractaments o mètodes d’intervenció existents (psicodinàmics, biomèdics, i psicoeducatius), decantant-se per una intervenció precoç intensiva, de base preferiblement conductual, que es preocupi també per la família i l’entorn.

Atenció primerenca i programes d’intervenció específica en el trastorn de l’espectre autista

02/12/2009

Com més aviat es comencen a atendre les necessitats específiques del nen autista, més possibilitats té de desenvolupar les funcions afectades pel trastorn. Per aquest motiu, és necessari que pares i mares tinguin un coneixement dels comportaments que, durant el primer any de vida, són indicatius del trastorn de l’espectre autista (TEA). A continuació, oferim aquells aspectes de l’article de Millá y Mulas, publicat a la Revista de Neurologia, que poden resultar més útils a les famílies; així, el lector trobarà en aquest resum analític una breu definició del trastorn, un llistat de possibles símptomes relatius a l’edat que facilitaran la detecció del TEA, i una aproximació al tipus d’intervenció sobre la família i l’entorn del nen que se sol realitzar una vegada se n'ha determinat el diagnòstic.

L'autisme a les aules: consells per a professors i professores

02/12/2009

La formació acadèmica de nens i nenes amb trastorn d’espectre autista requereix un coneixement profund de les necessitats específiques d’aprenentatge de cada alumne. La següent guia, elaborada el 2001 per la Conselleria d’Educació i Ciència de la Junta d’Andalusia, posa a disposició de l’educador eines teòriques i pràctiques per oferir una atenció educativa adequada a l’alumne autista.

Detecti l’autisme de forma primerenca. Aprengui a reconèixer els signes d’un desenvolupament infantil saludable

02/12/2009

Aquest article destaca la importància de la detecció ràpida del trastorn del desenvolupament infantil, conegut com a trastorn de l’espectre autista. S’ha promogut des de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades i inclou el llistat dels possibles símptomes del trastorn des del naixement de l'infant fins als cinc anys d’edat; conté, a més, un conjunt de recomanacions i informació per als familiars sobre com cal reaccionar i on poden dirigir-se per rebre una ajuda i consell professional adequats.

Autisme: els primers 100 dies després del diagnòstic

02/12/2009

El Manual per als primers 100 dies és una guia detallada per orientar pares amb fills autistes, durant els primers cent dies després del diagnòstic. Ha estat promogut des de l’organització Autsim Speaks, escrit pels més destacats experts en el tractament de l’autisme i revisat per un comitè format per pares de fills autistes.

El Manual proporciona informació clara i concreta sobre el trastorn i dóna consells sobre com cal reaccionar davant de les situacions que es poden anar presentant. També proporciona un directori de contactes de suport i assistència i un conjunt de plans per organitzar els tractaments del pacient durant els primers cent dies.

Comunicació i llenguatge: bidireccionalitat en la intervenció en nens amb trastorn d'espectre autista

Comunicació i llenguatge: bidireccionalitat en la intervenció en nens amb trastorn d'espectre autista

31/08/2009

En pacients amb trastorn d'espectre autista (TEA) les relacions entre habilitats formals del llenguatge i habilitats socials es presenten alterades de forma específica. Requereixen, per tant, models alternatius i útils d'adquisició del llenguatge adaptats al seu perfil cognitiu, perceptiu i social.

Comparteix

Subscribe to RSS - Trastorns del desenvolupament